2014. június 13., péntek

A vallásokról

Hazug vallások:

A három nagy világvallásnak nem az emberiség élete, boldogulása a célja, hanem Isten imádata, és a szórakozása, amelyhez az ember csak eszköz. Ezen alaptételből adódóan válik a vallásból terrorista filozófia.

A muszlim vallásnál a legfontosabb a vallás terjesztése, és uralma (hódítás), a zsidónál  a zsidó nép (hódítása), a keresztényeknél az uralom, a hódítás elfogadása, és mindhárom vallásnál Isten imádata, és a szórakozása fontosabb az embernél.

Mivel nem az ember, és a boldogsága az elsődlegesen fontos, nem az a cél, így a látszólagos erkölcsi prédikációk ellenére, a vallás könnyedén felülírja, és háttérbe szorítja az alapvető etikai értékeket, vagyis az igazság keresését, a jóságot, szeretetet, igazságosság gyakorlását, a józan észre törekvést, és az arányosság betartását.

Mégpedig úgy, hogy hazug módon összemossák a hitet, Istent, és az alapértékeket. Olyanokat mondanak, hogy isten a szeretet, meg isten az igazságosság, stb.
Valójában ezek külön dolgok:
A hit, és a vallás két különböző dolog!
A hit és a bizonyosság is két különböző dolog!
A vallás, és az etika is két különböző dolog. Etika szintén létezik vallás, és istenhit nélkül is!
A szeretet, és Isten is két különböző dolog, szeretet is létezik vallás, és istenhit nélkül is!
Ugyanígy, az összes alapérték is létezik istenhit nélkül is, tehát isten, és az alapértékek különböző dolgok!

Miközben Istent azonosnak tekintik az alapértékekkel,  azokról valójában elterelik a figyelmet, ami könnyebbé teszi, hogy a vallást egyesek az uralkodásra tudják használni, és az alattvalóik pedig vallási fanatikusként (érzelmi lényként) el tudnak követni igazságtalanságot, aránytalanságot, vagy akármilyen rosszat,  emberiségellenes, és háborús rémtetteket is.

Egy vallásban csak a laikusok számára vannak ellentmondó parancsolatok. Azt kell nézni melyik inkább a cél, és melyik inkább az eszköz, és a cél írja felül az eszközt!

 A vallásokban az Isten és a szórakozása a fő cél, az ember, és minden más csak eszköz!

Az egyik legfontosabb etikai elv, miszerint minden ember szabadsága, csak a másik szabadságáig terjedhet, azon az alapon, hogy Isten, és a szórakozása fontosabb mint az ember, nem tud érvényesülni! Ebből adódik az, hogy a vallás terrorhoz vezet!

Elsősorban érzelmi lény vagy, és csak utána értelmi! Ezért az értelemre kell koncentrálnod!
Leginkább az érzelmeiden keresztül akarnak átverni, és félelemkeltéssel akarnak irányítani!
Ezen kívül az örök élet, és egyebek ígéretével is jó eséllyel kalkulálnak a kapzsiságodra, ...
Vajon levágnák-e a fejeket, ha nem azt kiáltanák közben, hogy isten a legnagyobb, hanem azt, hogy az igazságosság, szeretett, a józan ész, az arányosság betartása a legfontosabb, és ha nem istenre, hanem az alapvető etikai értékekre koncentrálnának? Aligha!

Elsősorban ne Istent keresd, hanem, az etikai alapelveket gyakorold, ez legyen a cél, és ne feledd el, a vallások isteni eredetének hitelessége egyenlő a nullával! Minden ami írva, és prédikálva van, embertől származik! A szent könyveket emberek írták, és a vezető réteghez tartozók döntötték el, hogy mely szövegeket ítélik meg Isten szavának (kanonizáció).
Egyedül az etika az, amelynek a célja az általános emberi boldogság feltételeinek a biztosítása, és nem a vallások, amelyeknek a deklarált célja a Isten, és a szórakozása, a valós pedig a hatalom, és a pénz!
Az etikai alapértékek hiánya miatt lett pokol a föld, így az ember számára ezek az értékek még Istennél is fontosabbak, ráadásul  isten által sem felülírhatóak, hiszen ha megteszi, akkor már nem beszélhetünk istenről! Legalábbis, ha istent pozitív, jóságos lényként definiáljuk, különbnek, mint amilyen az ember lehet, hiszen a rossz istent nem istennek, hanem sátánnak nevezi a modern ember.
Azok a vallások így eleve hamisak, amelyben az Isten fontosabb,  mint az ember, és mint az etikai alapértékek!

 A vallásos ember nem csak azt tudja biztosra, hogy van isten, hanem azt is, hogy mit mondott.  Az ateisták is, elsősorban érzelmi lények, és csak utána jön náluk is az értelem, de talán egy fokkal racionálisabbak. Bár  a legtöbben ők is hisznek titokban valamiféle istenben, ha nem is vallásban,  főleg egy zuhanó repülőgépen, mert az ember túl kicsi, és gyenge a természet szeszélyével szemben, hogy ne személyesítse meg, és ne  könyörögjön hozzá, ha már nincs kihez....

Kedves hittérítők!
A kinyilatkoztatás még nem alátámasztás, így kérlek, támaszd alá  logikai struktúrával az állításodat!
Azonban a logika szabályai szerint, olyan premisszákat kell használnod, amiket mindketten elfogadunk valóságnak, és azokból kell hogy levonj helyes konklúziót! Ha nem tudod olyan premisszákból felépíteni a logikai struktúrádat, amelyeket én is elfogadok igazságnak, akkor a konklúziódat nem tudom, és nem fogom elfogadni!
Egyszerűbben megfogalmazva, nem érvelhetsz se Istennel, se Jézussal, se a Bibliával, hiszen ezeket én nem ismerem el valóságnak.

Ha én azt állítom, hogy éjszaka nálam járt Isten, és azt üzente neked, hogy a havi jövedelmed 10%-át utaljad át a számlámra, akkor megteszed? Valószínűleg nem, hiába toldom meg a kinyilatkoztatásomat avval, hogy én a pénzből olyan dolgokat fogok csinálni, ami istennek tetsző, az embereknek hasznos, és ezt maga Isten mondta, akár több oldalon át hasonló dolgokkal megtolva, mégis ki fogsz nevetni, és a beszédemet humbuknak fogod tartani... Legalábbis jobb esetben, mert rosszabb esetben tényleg átutalod a pénzt...

A biblia hitelességét 
leginkább avval támasztják alá, hogy törtelemkönyvként is működik, hiszen régészeti feltárások támasztanak alá, több személy és város létezését.
http://www.szerko.com/index.php/irasok/1060-miert-egyeduelallo-a-biblia

De vajon ez mennyire releváns Istennel és a hittel? Bizonyítja-e, hogy egy várost például Isten parancsára, vagy csak arra hivatkozva, vagy tök más okból pusztítottak el? Nem!  Ha ma valaki leírja 1956-os forradalom történetét, egyébként már az is nagy mértékben különbözik, attól, amit 30 éve tanítottak, és vajon ha azt állítja közben, hogy Isten mondta az oroszoknak, hogy törjék le a forradalmat, akkor azt el kell fogadni, hogy valóban Isten mondta, mert valóban volt valami fegyveres izé 1956-ban? Nem! Az, hogy a Biblia leír történelmi eseményeket, személyeket és városokat, nem bizonyítja azt, amit teológiailag állít! Avval semmilyen relevanciában nincs is. Ráadásul rengeteg helyen meg pont nem támasztja alá a tudomány a Bibliát, természetesen ezt valahogy nem veszik észre a hívők.

A másik, hogy a biblia nagy részét lehet azonosítani a korábbi sumér vallási történetekkel, ami azt bizonyítja, hogy  a zsidók a sumér vallási iratokat átvették és zsidó szemszög szerint átírták!
http://www.noiportal.hu/main/npnews-13985.html
http://tudatosebredes.blogspot.hu/2011/12/mennyire-hiteles-biblia.html

 Ezenkívül azt állítják, hogy a bibliát nem írták át, azonban elég csak a héber nyelvű, és a mai keresztény bibliák tízparancsolatára rátekinteni! Nem is fogsz ráismerni, úgy átírták!
https://hu.wikipedia.org/wiki/T%C3%ADzparancsolat
Azt is állítják, hogy a Biblia koherens, ami nem igaz, mert tele van ellentmondásokkal! Az Újszövetség pedig tényleg egészen más, mint az Ószövetség!

Kanonizáció:
A Biblia különböző írások összeválogatásából jött létre!

"A kanonizáció kifejezés azt jelenti, hogy az egyház elismerte az egyes iratok isteni ihletettségét (Isteni eredetét) és ezzel a kánonhoz való tartozását.
Azt, hogy mit tekintettek Isten által sugalltnak és mit nem, tehát papok döntötték el!
"A zsidók és a keresztények egyaránt azt vallják, hogy a Biblia tanítása szerint Isten kiválasztott „szent embereit”, a prófétákat használta fel arra, hogy az emberiségnek szóló üzeneteit tolmácsolják. "
https://hu.wikipedia.org/wiki/Bibliai_k%C3%A1non

Hogy mi alapján döntötték el, hogy az adott írás Istentől származik?
Az ószövetség esetében:
"A hívők - akik az igazi Izráelt alkották a nép között - felülről kaptak világosságot, a Szentlélek világosította meg őket, hogy felismerjék az ihletett írásokat és kialakítsák belőlük azt a gyűjteményt, amelyet mi is átvettünk tőlük, amely számunkra Isten szava, miután maga Jézus is határozottan elismerte mint ilyet. "
http://biblia.hu/bevez/kanfoly.htm
Ez pedig humbuk!
Az Újszövetség esetében meg állítólag logikusan is próbálták megszűrni.
Hogy politikai megfontolások is szerepet játszottak, azt sem lehet kizárni.
Tehát emberek döntötték el, hogy az emberek írásai közül mi származik Istentől, és mi nem!
 A Biblia kanonizációja a 397-es III. Kárthágói Zsinaton zárult le
A ma ismert keresztény Bibliába az egyházatyák által kiválasztott négy evangélium (Máté, Márk, Lukács, János evangéliuma) került. Ezekkel együtt közel harminc különböző – sokszor a keresztény erkölcsnek, életigenlésnek ellentmondó, gyakran gnosztikus – evangélium is létezett."
A Jamniai zsinaton Kr. u. 90 körül megszületik a zsidó kánon. Elfogadták a protokanonikus könyveket, a deuterokanonikusokat nem. Ezt veszi át később a protestáns egyház az Ószövetség tekintetében. A katolikus egyház kanonizálta a deuterokanonikus könyveket is.
https://hu.wikipedia.org/wiki/Biblia
A hagyomány szerint körülbelül negyven személy írta a Biblia könyveit; voltak közöttük papok, királyok, orvosok és egyszerű közemberek is.
Van-e a valójában  Bibliában bizonyíték arra, hogy Istentől és nem embertől származik? Nincs!

A kereszténység rákényszerítése a magyarságra!

 A római birodalom nem tűnt el nyomtalanul, hiszen a gazdag emberek nem szegényedtek el. A vagyon hatalom, és a hatalmukat az igen hatékony vallási köntösbe bújva gyakorolták tovább. Ha pedig sok embert szervezel magad alá, az hatalom, a hatalom meg pénz. Tehát a vallás igen jó üzlet!
A kereszténységet úgy terjesztették a kor bilderbergesei, mint ahogy ma az EU valódi irányítói a liberalizmust (más neveken vadkapitalizmust, képviseleti demokráciát, stb.). Aki nem hódolt be nekik, azt támadták, viszont támogatásukkal könnyebben uralkodtál egy nemzeten, csak fizetned kellett nekik az adót!
 István egyházi ügynök volt, mint ahogy most Orbán, Gyurcsány, Bajnai, stb. az EU-t vezető bilderberg -csoport ügynöke. Hasonlóan bevitte az országot az akkori EU-ba, a katolikus egyházba, aminek ugyanaz volt a célja, vagyis a gyengébb kizsákmányolása, és ez is lett az eredménye is.
Sokan azt állítják, hogy felismerte, hogy ha nem lettünk volna adófizetői a szeretetet, jóságot, toleranciát, és békességet papoló Rómának, akkor pusztítottak volna.
Ez erősen vitatott, hiszen  rabszolgaként is pusztítottak!
Mint ahogy ugyanígy pusztulunk a jóságot, toleranciát, és békességet papoló EU alatt is:
http://munka-hely.blogspot.hu/2014/05/a-magyarsag-es-feher-ember-kiirtasa.html
http://munka-hely.blogspot.com/2014/05/igazsag-az-eu-rol.html
István utódját Orseolo Péter szintén egyházi ügynök személyében jelölte ki. Idézett ettől a "magyar" királytól:
„Vendég telepesekkel árasztom el Magyarország földjét, és a magyarok szolgák lesznek saját hazájukban.”
Videó a témáról:A Yotengrit az mondja, ha átveszed egy nép vallását, akkor annak a népnek a szolgája leszel...
István szerepéről:
https://www.facebook.com/notes/hun-nemzetis%C3%A9g/az-%C3%A1rul%C3%B3-istv%C3%A1n/921618767851328

 A vallások és az egyházak sem szólnak másról, mint a hatalomról!

https://2.bp.blogspot.com/-dRbT3Tal32g/VaZPQZIu56I/AAAAAAAAB0k/xE6KTPskcW8/s320/zsid%25C3%25B3%2Bvall%25C3%25A1s.jpg
Idézetek Mózes V. könyvéből, a törvények summájából:
http://mek.oszk.hu/00100/00161/html/o/5-moz/chap007.html
Mózes V. 7/16 És megemészted mind a népeket, a melyeket néked ád az Úr, a te Istened; ne kedvezzen a te szemed nékik, és ne tiszteld az ő isteneit; mert tőr gyanánt volna az néked.
Mózes V. 12/2
Pusztára pusztítsátok el mind azokat a helyeket, a hol azok a nemzetek, a kiknek ti urai lesztek, szolgáltak az ő isteneiknek a magas hegyeken, a halmokon, és minden zöldelő fa alatt.
Mózes V. 15/6
Mert az Úr, a te Istened megáld téged, a miképen megmondotta néked; és sok népnek adsz zálogos kölcsönt, te pedig nem kérsz kölcsönt, és sok népen fogsz uralkodni, és te rajtad nem uralkodnak.
Mózes V. 20/16
De e népek városaiban, a melyeket örökségül ad néked az Úr, a te Istened, ne hagyj élni csak egy lelket is;
Mózes V. 23/20
Az idegentől vehetsz kamatot, de a te atyádfiától ne végy kamatot, hogy megáldjon téged az Úr, a te Istened mindenben, a mire kinyujtod kezedet, azon a földön, a melyre bemégy, hogy bírjad azt.
Mózes V. 28/10
És megérti majd a földnek minden népe, hogy az Úrnak nevéről neveztetel, és félnek tőled.